30.08.17
Starptautiskā konferencē apskatīs dabas aizsardzības un militārās jomas mijiedarbību

Šā gada 29.–31. augustā Siguldā notiks starptautiska konference "Military and Nature – Mutual Benefits" (Militārā joma un daba – savstarpējie ieguvumi). Konferencē piedalīsies vairāk nekā 60 aizsardzības sektora pārstāvji un dabas aizsardzības eksperti no kopā 17 dažādām pasaules valstīm.

Konference sniegs iespēju speciālistiem, kas nodarbojas ar dabas apsaimniekošanu militārajās teritorijās, satikties un dalīties ar pieredzi, informāciju par jaunākajiem sasniegumiem un gūtajām mācībām. Konferences galvenās darba tēmas ir zinātniskā pētniecība, sabiedrības uztvere, kā trešās puses izmanto militārās teritorijas, īpaši aizsargājamas sugas un dzīvotnes militāro mācību teritorijās, kā arī Latvijā inovatīva, bet pasaulē vairākus gadus desmitus izmantota dzīvotņu apsaimniekošanas metode – kontrolētā dedzināšana.

Otrajā konferences dienā notiks ekskursija uz Ādažu militāro poligonu.

Konferences laikā informēs par dabas aizsardzības aktivitātēm, kas veiktas Ādažu poligonā no 2013. līdz 2017. gadam Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra īstenotā LIFE+ projekta "Putni Ādažos" ietvaros. Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem bija īpaši aizsargājamas dzīvotnes – virsāju – atjaunošana 1100 ha platībā. Aizauguši virsāji atjaunoti, tos pļaujot, izcērtot kokus un krūmus, veicot augsnes virskārtas noņemšanu un virsāju kontrolētu dedzināšanu.

Projekta laikā atjaunots dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum “Ādaži”, veikta militārās ietekmes uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm izpēte, teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas, vairāku zemes īpašumu iegāde, boreālā meža atjaunošana ar kontrolētu zemsedzes dedzināšanu un vairāki pasākumi izzūdošās zaļās vārnas aizsardzībai – izvietoti būri ligzdošanai un īpaši sēdkoki, kas kalpo barības nolūkošanai. Veikta karavīru un plašākas sabiedrības izglītošana, organizējot pasākumus, izdodot publikācijas, izvietojot informācijas stendus un uzņemot izglītojošas filmas, kā arī īstenota pieredzes apmaiņa ar citiem LIFE+ projektiem un militāru dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekotājiem Eiropā.

Papildu informācija:

Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” (pilns nosaukums – „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži””) laikā no 2013. līdz 2018. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” 1620 ha platībā atjauno virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas tādiem Eiropā retiem un aizsargājamiem putniem kā rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Projekta ietvaros norisinās arī dažādi karavīru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumi. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi, līdzfinansē – Latvijas vides aizsardzības fonds.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004. gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu militārais poligons. Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Šajā neparastajā vidē mīt Eiropā retas putnu sugas – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, reti augi – meža silpurene, plakanstaipekņi; kukaiņi – sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis; abinieki un rāpuļi – gludenā čūska, smilšu krupis.

Informācija presei, 29.30.2017. Starptautiskā konferencē apskatīs dabas aizsardzības un militārās jomas mijiedarbību (PDF, 155 KB)