03.01.18
2017. gads projektā “Putni Ādažos”

Sagatavošanās aktivitātes

Projektā ir pabeigti visi sagatavošanās darbi. Projekta partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB), 2017. gadā sagatavoja iesniegšanai zinātniski pētniecisko rakstu par militāro mācību ietekmi uz sugām un biotopiem (aktivitāte A2). Raksts 2018. gadā tiks publicēts žurnālā “Ornis Fennica”, ko izdod organizācijai “BirdLife Finland”.

Projekta partneris Nacionālie bruņotie spēki (NBS) veica teritorijas attīrīšanu no nesprāgušās munīcijas (aktivitāte A3). Projektā kopā Ādažu poligonā tika attīrīta 920 ha liela platība.  

Projekta darba rezultāti tiks uzraudzīti arī pēc projekta beigām, tāpēc 2017. gadā Rampas purvā tika uzstādīta 21 gruntsūdens monitoringa aka, kas ļaus sekot līdzi gruntsūdens līmeņa svārstībām Rampas purvā pirms un pēc hidroloģijas režīma atjaunošanas (C5).

Lai no saimnieciskās darbības negatīvās ietekmes pasargātu dabas vērtības, projekta laikā tiek īstenota iegāde no privātajiem īpašniekiem militārā poligona teritorijā (aktivitāte B1). 2017. gadā uzsākts trešā zemes gabala “Selgas” (2,5 ha) pirkšanas process.

Dabas atjaunošanas un aizsardzības pasākumi

Projekta mērķis ir atjaunot retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas, to īstenot iespējams ar dabas atjaunošanas un aizsardzības pasākumiem. Lai uzlabotu zaļās vārnas ligzdošanas un barošanās apstākļus, LOB projekta teritorijā izvietoja 55 būrus (ligzdošanai) un 200 sēdkokus, kas kalpo barības nolūkošanai (aktivitāte C1). Katru gadu ornitologi pārbauda būru apdzīvotību un ligzdošanas sekmes.

2017. gadā aizaugušais virsājs projekta teritorijā tika atjaunots 295 ha platībā. Virsāju atjaunošanai tikai izmantotas dažādas dabas apsaimniekošanas metodes:

  • 183 ha platībā virsājs tika attīrīts no liekā apauguma (krūmiem un sīkajiem kokiem);
  • 41 ha platībā virsājs tika pļauts;
  • 71 ha platībā (vairākos atsevišķos laukumos) virsājs tika atjaunots ar kontrolētās dedzināšanas metodi.

2018. gadā vēl nelielās teritorijās plānots turpināt C3 aktivitāti - augsnes virskārtas noņemšanu.

2017. gadā tika turpināti arī boreālā meža un Rampas purva atjaunošanas pasākumi (aktivitātes C4 un C5). Izklaidus 9 ha Boreālās meža teritorijā tika izmantota kontrolētās dedzināšanas metode. Līdzīgi kā virsājā, arī Rampas purvā tika noņemts liekais apaugums – 150 ha platībā. Rampas purvs agrāk tika intensīvi meliorēts. Ūdens režīma maiņa nozīmē purva un pieguļošās teritorijas aizaugšanu un kļūšanu nepiemērotam daudzām īpaši saudzējamām sugām, kurām purva klajā ainava ir ļoti nepieciešama. 2018. gadā tiks turpināti darbi hidroloģiskā režīma uzlabošanai, uz meliorācijas grāvjiem tiek veidota dambju sistēma, kas aizturēs ūdeni purvā.

2017. gadā tika pabeigta C6 aktivitāte - preventīvie pasākumi dabas aizsardzības noteikumu pārkāpšanas novēršanai, lai novērstu AAA "Ādaži" dabas aizsardzības noteikumu pārkāpumus (teritorijas piegružošanu ar atkritumiem, koku zagšanu u.tml.). Projekta laikā tika uzstādītas 14 barjeras, sešas videonovērošanas kameras un likvidēti 25 nelegālie ceļi.

Projektā katru gadu tiek veikts dabas atjaunošanas aktivitāšu ietekmes monitorings (D1). Pirmie rezultāti rāda, ka pēc atjaunošanas pasākumu veikšanas pieaug biotopiem raksturīgo sugu (un īpatņu) skaits.

Komunikācijas aktivitātes

2017. gadā nozīmīgākais komunikācijas pasākums bija projekta noslēguma konferences “Armija un daba – abpusēji ieguvumi” ("Military and Nature – Mutual Benefits") organizēšana (aktivitāte E5).  Projekts “Putni Ādažos” augusta beigās pulcēja Eiropas valstu militāro poligonu un dabas teritoriju apsaimniekotājus, un ASV armijas Eiropā pārstāvjus, lai dalītos un iepazītos ar jaunāko informāciju un sasniegumiem dabas un militāro teritoriju apsaimniekošanā. Piecās sesijās, vairāk nekā 60 dalībnieki no 17 valstīm apsprieda dabas, armijas un sabiedrības līdzāspastāvēšanu.

Kā katru gadu, arī 2017. gadā Ādažu poligonā tika organizēta atvērto durvju diena (aktivitāte E6), kas šoreiz bija veltīta noslēpumainajam vakarlēpim un citiem naktī lidojošiem dzīvniekiem.

2017. gadā skatītajiem vērtēšanā tika nodota vides izglītības dokumentālā filma “Putni ierakumos” (Birds in trenches), kas skatāma projekta mājaslapā un Latvijas armijas “Youtube” kanālā.

Projekta vadība

Līdz ar progresa ziņojuma iesniegšanu tika lūgts projekta termiņa pagarinājums, lai varētu pabeigt tādas projekta aktivitātes kā virsāju atjaunošana (C2 un C3), boreālo mežu atjaunošana (C4) un augstā purva atjaunošana (C5). Eiropas Komisija apstiprināja projekta 10 mēnešu pagarinājumu, līdz ar to projekta aktivitātes turpināsies līdz 2018. gada 31. augustam.

Lai saņemtu informāciju par projekta aktivitātēm,
mediju pārstāvjus aicinām sazināties ar
projekta komunikācijas speciālisti Artu Krūmiņu.
e-pasts: arta.krumina@vamoic.gov.lv,
tālr. 26119220