LIFE+ projekta "Putni Ādažos" aktivitātes

Projekta ietvaros no 2013. līdz 2018. gadam aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" īstenos 32 aktivitātes, lai uzlabotu dzīvesvietas Eiropā aizsargājamām putnu sugām un veicinātu sabiedrības atbalstu dabas aizsardzībai.

A. Sagatavošanās aktivitātes, dabas aizsardzības un/vai citu plānu izstrāde

 • A1 Paplašinātās Natura 2000 teritorijas „Ādaži” dabas aizsardzības plāna atjaunošana un pārstrādāšana
 • A2 Militārās ietekmes uz sugām un biotopiem izpēte
 • A3 Teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas
 • A4 Rīcības plāna boreālā meža (9010*) atjaunošanai ar kontrolētās dedzināšanas metodi izstrāde
 • A5 Augstā purva biotopu Rampas purvā atjaunošanas sagatavošana

B. Zemes tiesību iegāde

 • B1 Zemes iegāde

C. Aizsardzības aktivitātes

 • C1 Biotopa, kur mīt Coracias garrulus, uzlabošana
 • C2 Virsāju atjaunošana
 • C3 Biotopa atjaunošanas ar zemes virskārtas noņemšanu paraugdemonstrējums
 • C4 Biotopa Veci vai dabiski boreāli meži ( (9010*) atjaunošana
 • C5 Biotopa Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiska atjaunošanās (7120) atjaunošana
 • C6 Preventīvie pasākumi dabas aizsardzības noteikumu pārkāpšanas novēršanai

D. Projektā veikto aktivitāšu ietekmes monitorings

 • D1 Projekta aktivitāšu ietekmes uz sugām un biotopiem monitorings

E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana

 • E1 Mājas lapa
 • E2 Informācijas zīmju uzstādīšana
 • E3 Informācijas stendu uzstādīšana
 • E4 Teritorijas robežas iezīmēšana
 • E5 Pieredzes apmaiņa un informatīvie pasākumi
 • E6 Atvērto durvju diena
 • E7 Militārā personāla apmācība
 • E8 Tiešsaistes kameras Coracias garrulus novērošanai uzstādīšana
 • E9 Divu izglītojošu filmu uzņemšana
 • E10 Drukāto informatīvo materiālu izdošana
 • E11 Velo takas izveidošana (Atcelta)
 • E12 Ādažu poligona 3D modeļa atjaunošana (Atcelta)
 • E Ekspozīcija
 • E13 Nespeciālista ziņojums
 • E14 Vietējās sabiedrības izglītošana

F. Vispārējā projekta vadība un projekta ieviešanas monitorings

 • F1 Projekta vadība - VAMOIC
 • F2 Projekta Uzraudzības grupa
 • F3 Sadarbība ar līdzīgiem projektiem
 • F4 Pēc-LIFE apsaimniekošanas plāns
 • F5 Projekta audits