LIFE projekts ĀDAŽI

2006.-2009.gadā aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtību apsaimniekošanas un atjaunošanas darbiem pirmo reizi piesaistīja finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, īstenojot projektu "Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā "Ādaži"" LIFE06 NAT/LV/00011.

Projekts norisinājās no 2006. gada 1. septembra līdz 2009. gada 31. decembrim. To īstenoja Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra priekštecis), Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Dabas fonds un Dabas aizsardzības pārvalde. Kopējais projekta finansējums bija 905 307 eiro, finansētāji - LIFE programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta mērķi: saskaņot dabas aizsardzības un militārās intereses; atjaunot militārā poligona Natura 2000 teritorijas dabas vērtības un nodrošināt tām labvēlīgu aizsardzības statusu; izglītot militārpersonas dabas aizsardzības jautājumos; nodrošināt sadarbību ar citu militāro Natura 2000 teritoriju apsaimniekotājiem.

Galvenie projektā sasniegtie rezultāti:

  • dabas aizsardzības plāna izstrāde ainavu apvidum,
  • virsāju, pļavu, iekšzemes kāpu un purvu biotopu atbrīvošana no apauguma (kokiem un krūmiem),
  • teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas,
  • teritorijas hidroloģiskā izpēte,
  • militārpersonu apmācība par dabas aizsardzības jautājumiem,
  • dažādi informatīvie pasākumi - atvērto durvju dienas, starptautiskas konferences un pieredzes apmaiņas braucieni, bukleti, mājas lapa, informācijas stendi.

Vairāk informācijas par projektu meklējiet www.adazinatura.lv