Augstais purvs

Augstais purvs. Foto: Ieva Mārdega

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" teritorijā ietilpst daļa no Rampas purva, kā arī citi mazāki purvi. Tie ir intensīvi meliorēti, tādēļ tajos pazeminājies ūdens līmenis un tikai dažviet saglabājušās purviem dabiskos apstākļos rkasturīgās augu sabiedrības. Rampas purvs ir viena no labākajām rubeņa ligzdošanas vietām Latvijā. Purva teritorijā barojas vai ligzdo arī citas Eiropā apdraudētas putnu sugas - purva tilbīte, dzērve, vakarlēpis, brūnā čakste, čūskērglis. Rampas purvā konstatēta arī īpaši aizsargājama lakstauga - dižās jāņeglītes - nozīmīga atradne.

Projekta ietvaros plānots atjaunot 500 hektārus degradēta augstā purva. Purvā 150 hektāru platībā novāks apaugumu - kokus un krūmus, kā arī pacels ūdens līmeni, būvējot dambjus un aizbērot grāvjus. Purva hidroloģiskā režīma atjaunošana tiks veikta saskaņā ar hidroloģiskās izpētes rezultātiem un atbilstoši apstiprinātam tehniskajam projektam.

Projekta aktivitātes: